Festa del SoccorsoIn evidenzaPrima pagina

Omaggio a Cosimo Del Vicario di Stefania Poveromo

21 maggio 2018

Quìst’ànnë a fèstë jévë bbëjètë bbónë

da quànnë è sscjútë a mèssë a Ppiàzzë Ingoronazjónë

fínë ai fóchë â sérë tùttë bbèllë urdënètë,

a vërëtà: më so mmeraviggljètë!

Apù ajírë jè ssuccèssë n’incidèndë

na pëzzètë dë fóchë c’è mmënètë ngòllë â ggèndë,

na pòvëra crëstëjènë jè rrumèsë ferítë

e ngràzjë a dDíjë ca nnë stà nfínë dë vítë.

Comùnquë ajírësérë në ng’è sparètë nèndë,

símë rumèsë tròppë mmalamèndë

accusì hànnë dìttë sìnnëchë e qquestúrë

ca ngë pò fà na fèstë câ pavúrë.

Stanòttë në stévë angórë spënzërëdètë

jévë prèstë quànnë më sò jjavëzètë

e ggià fujévë a bbrùtta nutìzjë

“È mmòrtë Del Vicàrjë”, u fuchìstë.

Madònna míjë, ma tu sìndë nu póchë,

chi mórë e cchi và ppëcciànnë fóchë.

Allórë no, stu fàttë në mbò jèssë

mo àmma j’ sckìttë apprèssë a Jjèssë.

Ma vídë, dópë tànda sofferènzë

jùstë ô Sëccùrzë sta bbrùtta coingidènzë.

Chisà, Madònna míjë, mo c’ha vëlútë dícë

c’àmma stà cchjù zzëcchètë a Tte pë jjèssë felícë?

Luwèmë sti cupèrtë a u bballëcónë

sscëggnímë  abbàsscë apprèssë â prëcëssjónë

e nnë ffujítë annànzë tùttë sparpagghjètë

ca a bbattaríjë ô Defìzjë l’hànnë luwètë.

Prucënísë, Trummaggjurísë e Ssampavulísë sò rrumèsë bbrùttë

në nzàpënë ca tùttë i sanzëvrísë stànnë a llùttë

avùggljë a sparà apù, ca míchë àmmë fënútë

ma quìstë jè u mumèndë c’àmma rumanè mútë.

A Ccòsëmë, púrë chi nn’u canusscévë

zìttë zìttë l’ha ddìttë na preghjérë:

jòggë a Madònnë t’ha vvëlútë accumbaggnà

chë ttùttë i Sàndë, l’Àngëlë e la tua città.

21 maggio 2018

Quest’anno la festa era cominciata bene

dalla messa in piazza Incoronazione

fino ai fuochi della sera, tutti bene organizzati,

che a dire la verità: ne sono rimasta meravigliata!

Poi ieri, c’è stato un incidente:

un pezzo della batteria e volato sopra la folla,

una povera signora ne è rimasta ferita

ma, grazie a Dio, non è in fin di vita.

Ad ogni modo ieri sera non ci sono stati i fuochi

perché siamo rimasti tutti molto impressionati,

il sindaco e la questura hanno detto

che non è bello far festa con la paura addosso.

Stanotte non mi ero ancora rasserenata,

mi sono alzata presto

e già correva la brutta notizia:

“È deceduto il signor Del Vicario”, il fuochista.

O Madonna mia, ma senti come è strano,

c’è chi muore e chi accende i fuochi della festa.

E allora no, non può essere così, ora dobbiamo andare solo in processione dietro la Madonna.

Ma guarda un po’, dopo tanti giorni di agonia,

questa morte coincide proprio con la Festadel Soccorso?

Chissà, o Madonna mia, cosa avrai voluto dirci, forse che dobbiamo stringerci di più a te per essere felici? Forza, togliamo le coperte dai balconi e scendiamo in strada in processione,

senza correre avanti in modo disordinato

tanto la batteria davanti all’edificio scolastico non ci sarà.

Gli abitanti dei paesi limitrofi

sono rimasti sorpresi dallo strano silenzio,

non sanno che i Sanseveresi sono tutti in lutto.

Ci sarà tempo per sparare, non finisce qui,

ma questo è il momento di osservare il silenzio.

Ora ognuno di noi dedica una preghiera a Cosimo

anche chi non lo ha conosciuto dice:

Cosimo, la Madonna ha voluto accompagnarti proprio oggi fra gli onori dei Santi compatroni, degli angeli e dei tuoi concittadini tutti.

Omaggio di Stefania Poveromo a Cosimo Del Vicario

(Correzione bozza di Michele Pistillo)

Altri articoli

Back to top button